Menu
home
>>
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ประชาชนมั่นใจ ชนบทไทยก้าวหน้า ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทาง

พันธกิจ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน  แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass)  และทางลัด (Shortcut)ให้อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย เป็นพี่เลี้ยง  (Mentor)  ในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย

Scroll Up Skip to content