Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนสายสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์

 

                      วันที่ 9 มกราคม 2564 นายอภิชัย ธีระรังสิกุล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เป็นประธานการประชุมติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนสายสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างถนนสายสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ สำนักก่อสร้างทาง
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content