Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)จัดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน รุ่นที่ 2/2564 เรื่อง “การสำรวจเพื่อออกแบบและเขียนแบบ” ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมคริสตัล 2  โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content