Menu
home
>>
Clean Home ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส

🏠 Clean Home ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส
💙💛 ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงชนบท 🚜

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท : เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกียวกับในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา ตำแหน่ง นายช่างโยธา และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

Scroll Up Skip to content