Menu
home
>>
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                 วันที่ 22 มกราคม 2563 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  มอบหมาย
ให้ นายภิญโญ สอนโตผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร
ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทาง
และสะพานรุ่นที่ 2/2563 เรื่อง “การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุงทาง” ณ ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content