home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์:

สนับสนุนนโยบาย สร้างโครงข่ายสู่ชุมชน พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ:

พัฒนาโครงข่ายให้สมบูรณ์ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม่

ภารกิจ:

1.วางแผนสำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้างงานทางและสะพานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.ควบคุมงานก่อสร้างทางและสะพาน 3.การตรวจสอบการขอชดเชยเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง(ค่าK) 4.งานฝึกอบรม 5.รายงานแผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6.ตรวจสอบแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างของ ทชจ. ในสังกัด 7.ให้คำปรึกษาในการสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างให้แก่สำนักงานทางหลวงชนบทในสังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทและตามนโยบายกรมฯ