home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”

รูปภาพ: 

                    วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9เป็นประธานประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)
โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 3, 2019 - 09:45