home

Spot Check การปฏิบัติงานตามโครงการ QCS. จ.อุตรดิตถ์

รูปภาพ: 

       วันที่ 18 ธันวาคม 2561 หน่วยควบคุมคุณภาพงานทางสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
เข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานทางให้เป็นไปตามระบบการควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Spot Check) โดยได้ทำการ
ตรวจคุณภาพชั้นโครงสร้างทาง 4 โครงการ  อต.4024, อต.2022, อต.4037, อต.3016
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

 

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 24, 2018 - 13:30