home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานฯ

รูปภาพ: 

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9  (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ผ่านระบบ VDO Conferenceโดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

 

วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 17, 2018 - 09:45