home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก”

รูปภาพ: 

                วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมโครงการ “ธรรมะประจำสำนัก” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์)โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

 

 

วันที่: 
จันทร์, พฤศจิกายน 5, 2018 - 11:00