home

สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค)

รูปภาพ: 

           วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม
การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกมิติ พร้อมตรวจสอบเอกสารและ
รับฟังการนำเสนอในมิติที่ 1 ข้อที่ 1.2.1 การถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทผู้อำนวยการกลุ่ม/ ส่วนและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

วันที่: 
พุธ, กันยายน 5, 2018 - 14:30