home

ข่าวกิจกรรม

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) เข้าร่วมประชุมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับของรักษาการวิศวกรใหญ่ (นายสานิตย์ ศรีสุข)

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานบ้านไพรสุวรรณ

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีถวายสักการะและรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

logo
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) จัดการประชุมสำรวจความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาบนโครงข่ายทางหลวงชนบทและโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานบ้านตะแบกงาม

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานบ้านนายาง

logo
สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

logo
สทช.ที่ 9 ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าฯ

ข่าวทั้งหมด

หน้า